"slot-Windenburg"
Tekstvak: Het slot “Windenburg” werd vermoedelijk gebouwd tussen 1397 en 1401 als   grafelijk slot, in ieder geval kunnen we aannemen dat er al zeer vroeg in       Dreischor een slot of een kasteel heeft gestaan, want bij de bedijking van Zonnemaire omstreeks 1400, waartoe Hertog Albrecht van Beieren octrooi had gegeven. In de oudste rentmeester rekeningen wordt er aangaande het slot van Dreischor, bij afwisseling gesproken over Keizers of Koningshuis, soms ook van Graven of  Steenhuis. In de oudste tijden van zijn bestaan werd het slot  vermoedelijk ook bewoond door 
een grafelijke tolgaarder, aan wie de schepen die door de Gouwe voeren moesten betalen, maar ook de baljuw had er zijn woning.  
Na het overlijden van Hertog Albrecht van Beieren, in 1404 werd Dreischor weer   van de grafelijkheid gescheiden en viel toen aan diens weduwe, Margaretha van Cleve. Na haar dood verkocht Willem VI op 26-5-1413 de heerlijkheid 
aan Catharina van Cleve, na haar overlijden werden de bezittingen door Hertog Philips den Goede als huwelijksgift geschonken aan Adolf van Cleve, vaak ook als heer van Ravestein aangeduid, bij diens huwelijk op 6-5-1433 met Beatrix van Portugal. Na het overlijden van Beatrix hertrouwde Adolf van Cleve in 1470 met  Anna van Bourgondië, een dochter van Philips van Bourgondië. Na het overlijden van Adolf in 1492 gaat de ambachtsheerlijke titel naar 
zijn zoon Philips van Kleef, deze overlijdt in 1528 kinderloos, waardoor de bezittingen weer aan de vorst kwam te vervallen maar toen Koning Philips II in    1581 werd afgezworen, verviel Dreischor als ambachtsheerlijkheid aan de Staten  van Zeeland. In 1705 verkochten de staten van Zeeland het slot aan Mr. J.D. Ockerse, daarna werd in 1742 
zijn neef Pieter Mogge van Renesse eigenaar, deze verkocht de goederen in 1753 aan Mr. Andries Heshuijzen, pensionaris van Zierikzee. In 1790 werd C. de Jonge wonende te Kleef eigenaar van het slot die het op 8-8-1837 verkocht voor de sloop. De gracht werd later met afval gedempt, deze stond bekend als de “Steengracht”.   In de zomer van 1953 werden de  fundamenten van “Windenburg”blootgelegd en daarop werd de burgemeesters woning gebouwd.